Polityka prywatności

Dokładamy wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. Prosimy zapoznać się z  niniejszą Polityką Prywatności („Polityka Prywatności”), aby dowiedzieć się, w jaki sposób gromadzimy,  wykorzystujemy i chronimy przekazane nam dane osobowe. 

I. WPROWADZENIE 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne  rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”). 

II. ADMINISTRATOR 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Toplokum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  w Kielcach, adres: ul. Warszawska 158, 25-414 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru  Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS: 0000467639, REGON: 260703757, NIP: 6572910657 („Administrator”). 

III. JAKIE DANE PRZETWARZAMY? 

Administrator zbiera i przetwarza dane uzyskiwane od Państwa podczas: 

a. wypełnienia formularza kontaktowego na stronie internetowej Administratora („Serwis”); b. wypełniania formularzy lub ankiet w formie papierowej; 

c. rozmów telefonicznych; 

d. korespondencji e-mail; 

e. wysyłki przez Panią/Pana dokumentów do Administratora; 

f. spotkań. 

IV. PODSTAWA PRAWNA I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a. marketingu bezpośredniego produktów i usług na podstawie Pani/Pana zgody, jeżeli taka zgoda została  przez Panią/Pana wyrażona (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

b. podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, jeżeli takie żądanie zostało przez  Panią/Pana wyrażone (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

c. umówienia się z Panią/Panem na spotkanie dotyczące świadczonych przez Administratora usług i  oferowanych produktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust.  1 lit. f RODO); 

d. w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora danych i innych podmiotów związanych  osobowo oraz kapitałowo z Administratorem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), np. podczas tworzenia  zestawień, analiz, statystyk, raportów, badań marketingowych, planowania rozwoju oferty lub produktów, dla  zapewnienia bezpieczeństwa oraz gdy będzie to niezbędne do realizacji działań́marketingowych.

V. JAK DŁUGO ADMINISTRATOR PRZECHOWUJE PAŃSTWA DANE OSOBOWE? 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: 

a. do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, jeżeli opiera się ono na Pani/Pana  zgodzie, o której mowa w punkcie IV lit. a) Polityki Prywatności; 

b. do czasu podejmowania działań związanych z zawarciem umowy, o której mowa w punkcie IV lit. b. Polityki Prywatności; 

c. w zakresie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, o którym mowa w punkcie IV lit. c. Polityki Prywatności – do dnia wniesienia sprzeciwu lub do dnia tego spotkania; 

d. w zakresie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, o którym mowa w punkcie IV lit. d. Polityki Prywatności – do dnia wniesienia sprzeciwu. 

VI. CZY ADMINISTRATOR UDOSTĘPNIA PANI/PANA DANE PODMIOTOM TRZECIM? 

Państwa dane możemy udostępniać́

a. podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (np. sądom, organom  ochrony prawnej, organom nadzoru); 

b. podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Państwa dane, na podstawie umowy powierzenia  przetwarzania danych osobowych, zawartej z nami jako Administratorem (np. agencjom reklamowym,  podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostepniającym nam narzędzia  teleinformatyczne, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawne, konsultacyjne, agencjom badawczym,  itp.); 

c. pracownikom i współpracownikom Administratora; 

d. innym podmiotom powiązanym kapitałowo lub osobowo z Administratorem. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. do państw z siedzibą spoza  Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

VII. CZY UŻYTKOWNIK SERWISU JEST ZOBOWIĄZANY DO PODANIA SWOICH DANYCH? 

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak  możliwości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług,  lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, lub umówienia się z Panią/Panem na  spotkanie dotyczące świadczonych przez Administratora usług i oferowanych produktów. 

VIII. JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ W ODNIESIENIU DO PRZETWARZANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH  OSOBOWYCH? 

Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia  ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,  to przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z  Pani/Pana szczególną sytuacją. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego.

W zakresie, w jakim udzielił/a Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pan/Pani prawo do  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2). 

Szczegółowo zakres każdego z wyżej wymienionych praw oraz sytuacje, w których możecie Państwo z nich  skorzystać wskazane zostały w art. 15-22 RODO. 

IX. PROFILOWANIE 

Administrator dokonuje automatycznego przetwarzania danych osobowych (profilowania), w tym informacji o  Pani/Pana aktywności na stronie internetowej, w celu dostarczenia Pani/Panu informacji o produktach i usługach,  których nabyciem może być Pani/Pan najbardziej zainteresowana/y. Decyzję o dostarczeniu konkretnej  informacji podejmuje jednak pracownik Administratora, czyli nie jest ona wyłącznie zautomatyzowaną decyzją. 

X. W JAKI SPOSÓB MOŻNA SIĘ SKONTAKTOWAĆ Z ADMINISTRATOREM W SPRAWACH ZWIĄZANYMI Z  DANYMI OSOBOWYMI? 

W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Administratorem w formie: 

a. elektronicznej, pod adresem e-mail: odo@toplokum.pl; 

b. pisemnej, na adres korespondencyjny Administratora: 

Toplokum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Warszawska 158 

25-414 Kielce. 

POLITYKA COOKIES 

I.UWAGI OGÓLNE 

Polityka w sprawie plików cookies (tzw. ciasteczek) stanowi integralną część Polityki Prywatności. 

Pliki cookies są danymi informatycznymi, w tym niewielkimi plikami tekstowymi, zapisywanymi  i przechowywanymi na urządzeniach końcowych, za pośrednictwem których korzystają Państwo z Serwisu.  Podczas każdej kolejnej wizyty są wysyłane z powrotem do Serwisu, z której zostały pobrane lub do innej, która  rozpoznaje dany plik cookie. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to jedynie dane, dotyczące 

sposobu i formy korzystania z Serwisu. Plik cookie zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której  pochodzi, swój czas istnienia, wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z której  następuje połączenie ze stroną internetową oraz inne potrzebne dane. W Polityce Cookies, która stanowi  element Polityki Prywatności znajdują się informacje dotyczące wykorzystania plików cookie w Serwisie.

Pliki cookies są bezpieczne dla Państwa urządzeń końcowych. Tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do  Państwa urządzeń końcowych wirusów, innego niechcianego lub złośliwego oprogramowania. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w sekcji „Pomoc” Państwa przeglądarki. 

II. DLACZEGO WYKORZYSTUJEMY PLIKI COOKIES? 

W ramach Serwisu pliki cookies i innych podobnych technologii są wykorzystywane w następujących celach: 

a. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu; 

b. świadczenia usługi za pośrednictwem Serwisu; 

c. prezentowania treści multimedialnych za pośrednictwem Serwisu, w tym korzystania z możliwości  bezpośredniego kontaktu, które umożliwia Serwis; 

d. dostosowania zawartości Serwisu do Państwa preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron  internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Państwa urządzenie i odpowiednio wyświetlić  Serwis; 

e. tworzenia anonimowych statystyk za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które pomagają zrozumieć,  w jaki sposób korzystają Państwo z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości; f. prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika czy jego miejsca  zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego) i z gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego  prezentowania Użytkownikowi tej samej reklamy. 

III. RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH PLIKÓW COOKIES 

W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: 

a. sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są na Państwa urządzeniu końcowym do czasu  opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); oraz b. stałe – są to pliki przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym przez czas określony  w parametrach tych plików cookies lub do czasu usunięcia ich przez Państwa. 

Informujemy, że oprócz własnych plików cookies Administratora, wykorzystujemy również pliki cookies  podmiotów trzecich zamieszczane przez naszych partnerów za pośrednictwem Serwisu, w szczególności dla  potrzeb statystycznych (Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]). 

Ponadto informujemy, że Administrator stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez  Użytkownika w ramach Serwisu: 

a. Facebook Pixel – wykorzystujemy tzw. „Facebook-Pixel” sieci społecznościowej Facebook, udostępniany  przez Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, jeśli Użytkownik korzysta z serwisu Facebook w USA  lub, jeśli użytkownik znajduje się w UE, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin  2, Irlandia („Facebook„). Jest to narzędzie, które pomaga mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy  działań podejmowanych przez Użytkowników w Serwisie. Dane z tego narzędzia wykorzystujemy m.in. do:  analizowania tego, co zdarzyło się w wyniku kliknięcia w reklamę zarówno za pośrednictwem narzędzi  reklamowych Facebook jak i w Serwisie; 

b. Google AdWords – wykorzystujemy tzw. „Google AdWords” w celu zarządzania reklamami w sieci  AdWords, AdSense i prowadzenia działań remarektingowych. Dzieki Google AdWords możemy prezentować  naszą ofertę w obrębie wyszukiwarki Google oraz na witrynach, które są częścią sieci reklamowej Google.  Użytkownikowi wpisującemu określone hasła w wyszukiwarce wyświetlana może zostać nasza reklama  skorelowana z wpisanym hasłem. W ramach Google AdWords analizujemy skuteczność reklam publikowanych 

na stronach Google, co pozwala lepiej dopasować nam ofertę do oczekiwań Użytkowników. Po kliknięciu na  baner ogłoszenia publikowanego przez Google na komputerze Użytkownika zapisywane są pliki cookies w ramach  AdWords. Pozyskiwane są jedynie informacje statystyczne służące identyfikacji banera reklamowego. 

Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis. Każde  zapytanie Użytkownika skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP  Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego  korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są  kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu  identyfikacji Użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania  Serwisem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania  serwerem. 

IV. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES 

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)  domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w  urządzeniu końcowym Użytkownika. Mogą Państwo jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień.  Mogą Państwo samodzielnie i w dowolnym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies za pomocą  ustawień przeglądarki internetowej (określając warunki przechowywania plików cookies i uzyskiwania przez nie  dostępu do Państwa urządzenia końcowego). 

W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość: zaakceptowania obsługi cookies, co umożliwia  Państwu pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe; zarządzania plikami cookies na  poziomie pojedynczych, wybranych przez Państwa witryn; określania ustawień dla różnych typów plików cookie,  na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.; blokowania lub usuwania cookies. 

Kompleksowe informacje na ten temat dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki  internetowej). Mogą Państwo również w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w  przeglądarce internetowej. Mogą Państwo też w każdej chwili określić możliwość przechowywania lub  uzyskiwania dostępu do cookies i za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w Państwa urządzeniu. 

Poniżej znajdują się odnośniki do przykładowych, oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej  używanych przeglądarek internetowych, na których znajduje się informacja o czynnościach potrzebnych do  zmiany ustawień danej przeglądarki w wyżej opisanym zakresie: 

• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete manage-cookies. 

• Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka. 

• Google Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647.

• Opera: https://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html. 

• Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB. 

Pragniemy poinformować, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych  technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszym Serwisie.

V. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI 

Z czasem oferta Serwisu może ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy oraz  wymogi prawne. Oznacza to, że w przyszłości Administrator może wprowadzać modyfikacje w Polityce  Prywatności. Korzystanie z Serwisu po wejściu w życie takich zmian oznacza ich akceptację.

Lista polubionych mieszkań

Brak polubionych mieszkań